Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen de behandelende diëtist (hierna te noemen diëtist) en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Afspraak maken

Op maandag t/m vrijdag kunt u bellen met Ismay Wiggers, tel. 06-42508939 (spreek gerust de voicemail in!) of mailen naar info@dietiekopmaat.nl

Verhindering

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Voor een afspraak op maandag geldt dat u dit tot uiterlijk vrijdag 16.00 uur kunt doorgeven. Dit kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail worden gedaan (zie afspraken maken). Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht, want deze kunnen in de regel niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Verwijzing en rapportage

Voor een dieetadvies is geen verwijzing van een huisarts of specialist meer nodig. maar om voor vergoeding in aanmerking te komen stellen sommige zorgverzekeraars een verwijzing verplicht (zie uw polisvoorwaarden). Indien u zonder verwijzing komt zal eerst een screening plaatsinden om te kunnen bepalen of de diëtist u voor uw klachten kan en mag behandelen.Tussentijds en aan het eind van de behandeling worden de bevindingen standaard aan uw (behandelend) arts gerapporteerd. De diëtist zal zonodig contact opnemen met uw (behandelend) arts voor overleg of informatie. U kunt, indien u hiertegen bezwaar heeft, dit aan het begin van de behandeling kenbaar maken aan de diëtist.

Vergoeding

Vanaf 2013 is dieetadvisering weer opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekeraar en in diverse aanvullende verzekeringen. U heeft wel uw eigen risico. Raadpleeg uw polisvoorwaarden. De gedeclareerde tijd bestaat zowel uit directe tijd (het gesprek zelf) als indirecte tijd (voor- en nawerk zoals administratie, berekening van uw voeding, rapportage aan/overleg met uw verwijzer of extra contact met uzelf, bijvoorbeeld telefonisch). Na bereiken van de vergoedingslimiet zijn de kosten voor uzelf. Natuurlijk wordt het aantal vervolgconsulten altijd in overleg met u bepaald.
U kunt bij de diëtist altijd navragen hoeveel behandeltijd u heeft gehad.

Declaraties

De kosten worden in principe rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien dit niet het geval, bijv. als de verzekeringslimiet bereikt is, krijgt u een factuur thuisgestuurd na het consult welke u zelf moet betalen. In de contracten met de zorgverzekeraars is vastgelegd welke tarieven voor hun klanten in rekening gebracht kunnen worden.

In geval van gediagnostiseerde Diabetes of een behandeling in het kader van Cardio-Vasculair Risico of COPD worden de kosten via de Huisartsen Zorg Groep (HZG) vergoed en direct bij de HZG gedeclareerd met een speciaal verwijsformulier. Uw eigen risico wordt dan niet direct aangesproken. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u navragen bij uw praktijkondersteuner.

Tarieven

In 2015 is het tarief voor te declareren tijd afgerond € 15 per kwartier.
Het eerste consult kost gemiddeld € 90
Het 2e consult gemiddeld €45
Alle vervolgconsulten standaard € 30 minuten, korte (gewichts-) controles of tel. consulten €15. >
Huisbezoek: vergoeding op indicatie (zie polisvoorwaarden)
Huisbezoek (in onderling overleg) € 15 extra
Voor consulten “Uit de Ban” geldt een tarief conform de werkelijke tijd, wat varieert van gemiddeld € 30-€ 45 per consult.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de tarieven.

Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij u. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau.

Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van wat u verschuldigd bent, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht eerst contact op te nemen met de diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet.

Beëindigen

U kunt te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk, mede in verband met de eindrapportage die naar uw arts gestuurd wordt.
De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.